Overige informatie

CKD-EPI formule voor betere schatting van de nierfunctie

Ook al in de West-Friese Meerdaagse aan bod is gekomen: per 15 april 2019 rapporteert Diagnost-IQ de geschatte nierfunctie (eGFR) op basis van een nieuwe en verbeterde formule: de CKD-EPI formule. Voor de meeste patiënten zal dit weinig tot geen verschil maken. Op individueel niveau kunnen verschillen ontstaan, vooral in het gebied >60 ml/min/1.73m². In deze groep leidt de nieuwe formule tot een betere schatting.

De eGFR op basis van de CKD-EPI formule leidt hiermee tot minder ‘onterechte’ verwijzingen naar de 2e lijn en een verbetert medicatiebeleid op geleide van nierfunctie. De CKD-EPI formule maakt gebruik van dezelfde variabelen als de MDRD-formule: serum creatinine concentratie, geslacht, leeftijd en ras. Bij patiënten van het negroïde ras dient de uitkomst van beide formules vermenigvuldigd te worden met een factor: voor de CKD-EPI formule geldt een factor 1,16.

De MDRD-formule wordt internationaal al enige jaren toegepast om de eGFR te berekenen. Nieuwe studies hebben geleid tot kleine verbeteringen van deze formule. De CKD-EPI formule is breder toepasbaar dan de MDRD formule omdat de formule ook gevalideerd is voor eGFR waarden tussen de 60 en 90 ml/min/1.73m² en voor personen ouder dan 70 jaar. Een gering nierfunctieverlies (eGFR tussen de 60 en 90 ml/min/1.73m²) is met de CKD-EPI formule beter te detecteren. Bij eGFR <60 ml/min/1.73m² is de accuraatheid van CKD-EPI gelijk aan MDRD. Bij eGFR >60 ml/min/1.73m² is CKD-EPI accurater dan MDRD.

Een aantal belangrijke opmerkingen t.a.v. beide formules staan hieronder vermeld. Zowel de CKD-EPI als MDRD-formule zijn niet toepasbaar bij:

– personen jonger dan 18 jaar;
– personen met een sterk afwijkend lichaamsoppervlak;
– etnische groeperingen anders dan het blanke of negroïde ras;
– patiënten met spierziekten, paraplegie of quadriplegie;
– patiënten met acute nierinsufficiëntie;
– ondervoede patiënten;
– personen met een vegetarisch dieet;
– zwangeren.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de vakgroep klinische chemie.